Skip links

Projekti

ISTAKNUTI PROJEKTI

Ciljevi projekta/programa

 

Ostvareni rezultati projekta/programa

2018

Ciljevi projekta/programa

Cilj programa je doprinos unaprijeđenju kvaliteta života porodice, djece i adolescenata oboljelih i liječenih od malignih bolesti u Crnoj Gori i razumijevanju toka bolesti.

Specifični ciljevi projekta

 • Informisanje roditelja djece i mladih pogođenih kancerom kroz obezbjeđivanje tačnih, pouzdanih i blagovremenih informacija u vezi sa kancerom kod djece.
 • Inkluzija mladih liječenih od raka u djetinjstvu, kroz povezivanje sa vršnjacima i uključivanje u digitalno društvo

Ostvareni rezultati projekta/programa

PROJEKAT JE U TOKU!

Ciljevi projekta/programa

Cilj programa je unapređenje vannastavnih aktivnosti učenika i unapređenje znanja i kompetencija nastavnika za rad sa dugoročno hospitalizovanom djecom i djecom sa hroničnim bolestima.

Ostvareni rezultati projekta/programa

PROJEKAT JE U TOKU!

Ciljevi projekta/programa

Cilj programa je aktivan doprinos roditelja i djece oboljelih i liječenih od malignih bolesti poboljšanju kvaliteta liječenja i života nakon liječenja kroz javno zagovaranje, usvajanje i razmjenu dobre prakse i umrežavanje.

Ostvareni rezultati projekta/programa

 1. Odštampan priručnik „Moje dijete ima kancer – šta treba da znam“
 2. Obilježen je zvanično mjesec septembar kao Zlatni mjesec – mjesec nade i podrške za djecu/adolescente koja se liječe od raka
 3. Realizovan Mentorski programrazmjena iskustava sa organizacijama u regionu

2017

Projekat je finansiran kroz program malih grantova u okviru projekta „HealthUP – Doprinos organizacija civilnog društva jačanju partnerskog dijaloga i saradnje između vladinog i nevladinog sektora u oblasti zdravstva“ koji podržava Evropska unija kroz „Civil Society Facility Montenegro Prograamme IPA 2014“.

Ciljevi projekta/programa

Doprinos razvoju i osnaživanju strateškog partnerstva između OCD i vladinog sektora u oblastima zdravstvene i socijalne zaštite u Crnoj Gori. Opšti cilj će se postići jačanjem međusektorske saradnje u sistemu zdravstvene zaštite djece i mladih kroz javno zagovaranje, usvajanje i razmjenu dobre prakse i umrežavanje.

Ostvareni rezultati projekta/programa

Unaprijeđeno sprovođenje zakonodavnog i strateškog okvira u oblastima zdravstvene zaštite u Crnoj Gori biće ostvaren izradom analize stanja i preporuka u vezi sa primjenom bolnih procedura među djecom i mladima, izradom vodiča: „Primjeri dobre prakse u primjeni bezbolnih procedura“ i sprovođenjem inicijative javnog zastupanja. Unaprijeđena saradnja OCD sa ključnim insitucijama na lokalnom i nacionalnom nivou u oblastima zdravstvene zaštite ostvariće se organizacijom Okruglog stola na temu: Uloga OCD u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti djece i mladih u Crnoj Gori i jednodnevnom radionicom za umrežavanje i izgradnju partnerstva OCD aktivnih u oblastima zdravstvene i socijalne zaštite djece i mladih.

Ciljevi projekta/programa

Cilj plana i programa je pomoći djeci koja se liječe i koja su se liječila od različitih vrsta kancera i pružiti podršku njihovim roditeljima.

Ostvareni rezultati projekta/programa

 1. Uspješno prihvatanje dijagnoze i preovladavanje emocionalnih kriza uslijed dugotrajne hospitalizacije.
 2. Omogućeno kreativno izražavanje djece što utiče na kognitivni rast i razvoj.
 3. Boravak u bolnici učinjeni što zabavnijim i bezbolnijim za djecu.
 4. Omogućena stalna dostupnost psihologa, bez troškova putovanja.

Ciljevi projekta/programa

Cilj projekta je osnaživanje djece i mladih  liječenih od raka da samostalno djeluju i sprovode svoje ideje, mijenjajući predrasude prema dječijem kanceru.

Ostvareni rezultati projekta/programa

Regrutovano 10-15 volontera među kojima su i nove MladiCe.

 1. Ojačan kapacitet organizacije sa novim ljudima
 2. Osmišljen sadržaj za 10 posjeta dječijem odjeljenju
 3. Realizovano 10 posjeta dječijem odjeljenju
 4. 10 djece sa odjeljenja ohrabreno, pozitivnije razmišlja o ishodu bolesti, ljepše provodi vrijeme na odjeljenju i osjeća se prihvaćeno
 5. Senzibilniji i informisaniji članovi Volonterskog kluba Gimnazije ( njih 30-50)
 6. 1000 ljudi na društvenim mrežama upoznato sa problematikom kancera, razvijena empatija i raumijevanje kod njih…
 7. Kreirani i distribuirani flajeri koji podstiču pozitivnu emociju i razumjevanje kod čalnova lokalne zajednice kad je u pitanju dječiji kancer
 8. Osnaženi naši članovi učešćem u ovom projektu kao individue i kao grupa